Tuyển thuyền viên, tuyển dụng thuyền viên, hang hai, viet nam crew, viet nam seamanBODY {MARGIN: 2px 0px 0px}if (document, getElementById){showerCol=new Array("#000000","#ff0000","#ffffff","#000000","#00ff00","#ff00ff","#ffffff","#ffa500","#000000","#fff000");launchCol=new Array("#ffff00","#ff00ff","#00ffff","#ffffff","#ff8000");runSpeed=100; //setTimeout speed" /> Tuyển thuyền viên, tuyển dụng thuyền viên, hang hai, viet nam crew, viet nam seamanBODY {MARGIN: 2px 0px 0px}if (document, getElementById){showerCol=new Array("#000000","#ff0000","#ffffff","#000000","#00ff00","#ff00ff","#ffffff","#ffa500","#000000","#fff000");launchCol=new Array("#ffff00","#ff00ff","#00ffff","#ffffff","#ff8000");runSpeed=100; //setTimeout speed" />

Tổng công ty hàng hải việt nam tuyển dụng

A http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8">Tuyển thuyền viên, tuyển dụng thuyền viên, hang nhì, viet phái nam crew, viet nam seamanBODY MARGIN: 2px 0px 0px
if (document.getElementById)showerCol=new Array("#000000","#ff0000","#ffffff","#000000","#00ff00","#ff00ff","#ffffff","#ffa500","#000000","#fff000");launchCol=new Array("#ffff00","#ff00ff","#00ffff","#ffffff","#ff8000");runSpeed=100; //setTimeout tốc độ.var yPos=200;var xPos=200;var explosionSize=200;var launchColour="#ffff80";var timer=null;var dims=1;var evn=360/14;firework=new Array();var ieType=(typeof window.innerWidth != "number");var ieRef=((ieType) &và (document.compatMode) &và (document.compatMode.indexOf("CSS") != -1))?document.documentElement:document.body;thisStep=0;step=5;for (i=0; i ");firework=document.getElementById("sparks"+i).style;function winDims()winH=(ieType)?ieRef.clientHeight:window.innerHeight; winW=(ieType)?ieRef.clientWidth:window.innerWidth;bestFit=(winW >= winH)?winH:winW;winDims();window.onresize=new Function("winDims()");function Reset()var dsy=(ieType)?ieRef.scrollTop:window.pageYOffset; thisStep=-1;launchColour = launchCol;explosionSize=Math.round(100+Math.random()*(bestFit/4));yPos = explosionSize+Math.round(Math.random()*(winH-(explosionSize*2.2)))+dsy;xPos = explosionSize+Math.round(Math.random()*(winW-(explosionSize*2.2)));dims=1;for (i=0; i 100) dims=(explosionSize 160) clearTimeout(timer); Reset();window.onload=Fireworks;//--> Tìm tin tức: Đăng nhập | Đăng ký var currImg=0;function doTrans() currImg==0) currImg=1; if(navigator.appName=="Microsoft Internet Explorer") document.images<"imagePhoto">.src=anh; imagePhoto1=link; else document.images<"imagePhoto">.src=anh; imagePhoto1=link; currImg++;
*
*
*
cialisss.comvietnamseaman.com, vietnamseaman.net, thuyen vien, tuyen thuyen vien, vimaru, dẻo hoc hang nhị, vinashin, vinaline, vosco, inlateo, dang kiem, nghe di bien, dai ly, thuy thu, viec lam hang nhì, tuyen dung hang nhị, dong tau, tau bien, ship, shipping, vietnam giới seaman, vietnam seafarers, vietnam crew, seafarer, job