Toán lớp 5 tính bằng cách thuận tiện nhất

Bài 3: Mỗi cái áo may không còn 1,15m vải vóc ; mỗi dòng quần may không còn 1,35m vải. Hỏi may 4 cái áo với 2 chiếc quần như vậy không còn tất cả từng nào mét vải ?

Bài 4: Một bạn đi xe đạp điện tự A thời điểm 7 tiếng trong vòng 30 phút với mang đến B thời gian 8 tiếng 15 phút ít cùng với gia tốc 12,6 km/tiếng. Tính quãng đường AB.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 tính bằng cách thuận tiện nhất

Tuần 31 – Đề 2

Bài 1: Tính bằng cách dễ ợt tuyệt nhất :

a) 12,75 – 7,28 – 1,72 ;

b) 16,34 – 12,45 + 8,45 ;

c) 0,2468 + 0,08 x 0,4 x 12,5 x 2,5 + 0,7532.

Bài 2: Tìm x :

Bài 3: Một người mua 1,5kilogam gạo nếp không còn 10 800 đồng. Người kia cài thêm 1 lượng gạo tẻ cấp rưỡi lượng gạo nếp với mức giá chi phí 1kg gạo tẻ chỉ bằng 

*
 kinh phí 1kg gạo nếp. Hỏi bạn kia cài gạo hết tất cả từng nào tiền ?

Bài 4: Tìm số bị chia và số phân chia trong một phnghiền phân chia có số dư bằng 0, biết rằng nếu phân tách số bị phân chia mang đến 3 lần số phân chia thì được 0,75 ; nếu như phân tách số bị chia cho gấp đôi tmùi hương thì cũng rất được 0,75.

Đáp án tuần 31 – Đề 1

Bài 1:

a) (2,468 + 1,057) x 0,72 = 3,525 x 0,72

= 2 538.

b) (2,468 – 1,057) x 0,72 = 1,411 x 0,72

= 1,01592.

Bài 2:

a) 12,3 x 4,5 + 4,5 x 7,7 = (12,3 + 7,7) x 4,5

= 20 x 4,5 = 90.

b) 2,5 x 3,6 x 4 = 2,5 x 4 x 3,6

= 10 x 3,6 = 36.

c) 3,75 x 6,8 – 6,8 x 3,74 = (3,75 – 3,74) x 6,8

= 0,01 x 6,8 = 0,068.

Xem thêm:

d) 7,89 x 0,5 x 20 = 7,89 x 10

= 78,9.

Bài 3:

Bài giải :

May 4 áo không còn số vải vóc là :

1,15 x 4 = 4,6 (m)

May 2 quần không còn số vải vóc là :

1,35 x 2 = 2,7 (m)

May 4 áo và 2 quần không còn số vải vóc là :

4,6 + 2,7 = 7,3 (m)

Đáp số : 7,3m.

Bài 4:

Bài giải:

Thời gian tín đồ đó đi tự A mang lại B là :

8 giờ đồng hồ 15 phút ít – 7 giờ nửa tiếng = 45 phút

45 phút ít = 0,75 giờ

Quãng con đường AB nhiều năm là :

12,6 x 0,75 = 9,45 (km)

Đáp số : 9,45km

Đáp án tuần 31 – Đề 2

Bài 1:

a)12,75 – 7,28 – 1,72=12,75 – (7,28 + 1,72)
=12,75 – 9 = 3,75.
b)16,34 – 12,45 + 8,45=16,34 – (12,45 – 8,45)
=16,34-4 = 12,34.

c) 0,2468 + 0,08 x 0,4 x 12,5 x 2,5 + 0,7532

= (0,2468 + 0,7532) + (0,08 x 12,5) x (0,4 x 2,5)

= 1 + 1 x 1 = 2

Bài 2:

Bài 3:

Bài giải:

Gấp rưỡi là vội vàng 1,5 lần.

Người đó mua số gạo tẻ là :

1,5 x 1,5 = 2,25 (kg)

Giá chi phí 1 kilogam gạo nếp lả :

10800 : 1,5 = 7200 (đồng)

Giá tiền 1 kg gạo tẻ là :

7200 x 

*
 = 4800 (đồng)

Số chi phí mua gạo tẻ là :

4800 x 2,25 = 10800 (đồng)

Toàn cỗ số chi phí sở hữu gạo là :

10800 + 10800 = 21600 (đồng)

Đáp số : 21 600 đồng.

Bài 4:

Bài giải:

Khi số bị chia ko đổi, trường hợp số phân tách vội vàng 3 lần thì thương thơm giảm lần. Thương sút 3 lần được 0,75, nên thương đề xuất search là :

0,75 x 3 = 2,25.

Lúc số bị phân tách ko thay đổi, nếu thương vội vàng gấp đôi thì số phân tách sút gấp đôi. Số chia bớt 2 lần được 0,75, buộc phải số chia đề nghị tra cứu là :