24/2014/NĐ-CP">24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của" /> 24/2014/NĐ-CP">24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của" />

Sở tài nguyên và môi trường tỉnh an giang

Căn cứ biện pháp Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; nguyên lý Sửa đổi, bổ sung một số điều của phương tiện Tổ chức cơ quan chính phủ và nguyên tắc Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật phát hành văn phiên bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phát hành văn phiên bản quy phạm pháp luật ngày 18 mon 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0">24/2014/NĐ-CP">24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng bốn năm năm trước của chính phủ nước nhà quy định tổ chức những cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban quần chúng. # tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0">107/2020/NĐ-CP">107/2020/NĐ-CP ngày 14 mon 9 năm 2020 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0">24/2014/NĐ-CP">24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng bốn năm 2014 của chính phủ nước nhà quy định tổ chức những cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban dân chúng tỉnh, tp trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông bốn số 05/2021/TT-BTNMT ngày 29 mon 5 năm 2021 của cục trưởng cỗ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi của Sở tài nguyên và môi trường thiên nhiên thuộc Ủy ban dân chúng cấp tỉnh, chống Tài nguyên và môi trường thiên nhiên thuộc Ủy ban dân chúng cấp huyện;

Theo ý kiến đề xuất của chủ tịch Sở tài nguyên và môi trường thiên nhiên tại Tờ trình số 132/TTr-STNMT ngày 14 tháng 4 năm 2022.

Bạn đang xem: Sở tài nguyên và môi trường tỉnh an giang

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này chính sách chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và tổ chức cơ cấu tổ chức của đưa ra cục bảo đảm môi trường trực trực thuộc Sở khoáng sản và môi trường xung quanh tỉnh An Giang.

Điều 2. quyết định có hiệu lực thi hành từ thời điểm ngày 10 tháng 5 năm 2022.

Điều 3. Chánh văn phòng công sở Ủy ban quần chúng. # tỉnh, người đứng đầu Sở Tài nguyên cùng Môi trường, Thủ trưởng những sở, ban, ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, tp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành đưa ra quyết định này./.

 

Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- các Bộ: Tài nguyên cùng Môi trường; Nội vụ;

- Website chủ yếu phủ;

- Cục chất vấn VBQPPL - bộ Tư pháp;

- hay trực: thức giấc ủy, HĐND;

- chủ tịch và các PCT ủy ban nhân dân tỉnh;

- chỉ huy Văn phòng ubnd tỉnh;

- các sở, cơ sở tỉnh;

- ubnd cấp huyện, thị xã, thành phố;                                   

- website tỉnh, Trung tâm công văn - Tin học;

- Lưu: TH-TC, TH.  

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

*
 TỈNH AN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - niềm hạnh phúc


 

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơ cấu tổ chức của

Chi cục đảm bảo an toàn môi trường trực ở trong Sở khoáng sản và môi trường thiên nhiên tỉnh An Giang

(Kèm theo ra quyết định số 17/2022/QĐ-UBND ngày 26 tháng tư năm 2022 của Ủy ban quần chúng tỉnh An Giang)

 

 

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

 

Điều 1. Vị trí với chức năng

1. đưa ra cục đảm bảo an toàn môi ngôi trường là cơ quan quản lý nhà nước siêng ngành trực ở trong Sở Tài nguyên và Môi trường, có công dụng giúp chủ tịch Sở tài nguyên và môi trường tham mưu Ủy ban dân chúng tỉnh cai quản nhà nước về lĩnh vực môi ngôi trường trên địa bàn tỉnh An Giang.

2. Chi cục bảo đảm môi trường gồm tư phương pháp pháp nhân, có con vết và tài khoản riêng theo nguyên lý của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, cai quản về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, lý giải về chăm môn, nhiệm vụ của Tổng viên Môi trường.

Điều 2. Trách nhiệm và quyền hạn

1. Tham mưu chủ tịch Sở trình Ủy ban dân chúng tỉnh dự thảo văn bản quy bất hợp pháp luật và các văn phiên bản khác về môi trường thuộc phạm vi, thẩm quyền của Ủy ban quần chúng tỉnh.

2. Tham mưu người đứng đầu Sở phát hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chương trình, kế hoạch dài hạn, năm năm và thường niên về bảo vệ môi ngôi trường trên địa phận tỉnh.

3. Phía dẫn, tổ chức tiến hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về môi trường thiên nhiên sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phía dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật và nâng cấp nhận thức cộng đồng về môi trường.

4. Tổ chức triển khai thẩm định báo cáo đánh giá tác động ảnh hưởng môi trường, giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản; đánh giá việc cấp, điều chỉnh, cấp cho lại giấy phép môi trường thiên nhiên thuộc thẩm quyền phê chăm chút của Ủy ban dân chúng tỉnh theo hình thức của pháp luật.

5. Tổ chức triển khai cấp, điều chỉnh sổ đăng ký chủ mối cung cấp thải chất thải nguy hại theo cách thức của pháp luật; tiến hành kiểm tra, xác nhận chấm dứt công trình đảm bảo an toàn môi ngôi trường của dự án; kiểm tra, xác nhận ngừng từng phần cải tạo, phục hồi môi trường thiên nhiên trong hoạt động khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; phối kết hợp kiểm tra, xác nhận hoàn thành toàn bộ cải tạo, phục hồi môi trường thiên nhiên trong hoạt động khai thác khoáng sản khi thực hiện thủ tục ngừng hoạt động mỏ ở trong thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức xác nhận việc đăng ký và triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn môi trường của những dự án, phương pháp sản xuất, ghê doanh, thương mại & dịch vụ thuộc thẩm quyền theo phép tắc của pháp luật; tổ chức thực hiện vận động đăng ký, công nhận, cấp, thu hồi những loại giấy phép, giấy chứng nhận về đa dạng sinh học tập thuộc thẩm quyền theo phép tắc của pháp luật; đánh giá và thẩm định hồ sơ cung cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn nhiều chủng loại sinh học theo sự cắt cử của Ủy ban dân chúng tỉnh; thẩm định và đánh giá hồ sơ cấp chứng từ phép trao đổi, mua, bán, tặng, cho, thuê mẫu vật của loài thuộc hạng mục loài được ưu tiên bảo vệ; thẩm định hồ sơ cấp thủ tục phép nuôi trồng chủng loại thuộc hạng mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

6. Tổ chức quản lý, kiểm soát điều hành nguồn thải, nguồn ô nhiễm từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại & dịch vụ trên địa bàn theo nguyên lý của pháp luật, gồm: phía dẫn, kiểm tra, đo lường việc quản lý thử nghiệm công trình bảo vệ môi trường; tiếp nhận, giải pháp xử lý số liệu quan liêu trắc tự động hóa liên tục đối với nguồn thải, nguồn ô nhiễm; kiểm tra, giám sát hoạt động quan trắc định kỳ đối với nguồn thải, nguồn ô nhiễm; theo dõi, phía dẫn, soát sổ hoạt động đảm bảo môi trường của các cơ sở sản xuất, khiếp doanh, dịch vụ trên địa bàn làm chủ theo quy định.

7. Tổ chức triển khai thực hiện làm chủ chất thải rắn ngơi nghỉ trên địa bàn; phía dẫn, kiểm tra vận động thu hồi, giải pháp xử lý các sản phẩm hết hạn sử dụng hoặc thải bỏ so với các cửa hàng sản xuất, khiếp doanh, dịch vụ; tham gia, phía dẫn, kiểm tra bài toán nhập khẩu truất phế liệu từ nước ngoài làm vật liệu sản xuất và những hoạt động thống trị chất thải rắn, hóa học thải nguy khốn khác trên địa bàn thuộc nhiệm vụ theo vẻ ngoài của pháp luật.

8. Tổ chức triển khai điều tra, đánh giá, xây đắp và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án, dự án công trình xử lý ô nhiễm, tôn tạo và phục hồi unique môi ngôi trường theo vẻ ngoài của điều khoản và theo cắt cử của Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức tiến hành công tác đảm bảo môi trường xóm nghề trên địa phận theo phân công của Ủy ban dân chúng tỉnh theo điều khoản của pháp luật.

9. Tổ chức xây dựng giải pháp bảo tồn vạn vật thiên nhiên và đa dạng và phong phú sinh học lồng ghép vào quy hướng tỉnh; tổ chức điều tra, tiến công giá, lập danh mục, dự án thành lập và hoạt động các khu bảo đảm thiên nhiên, hành lang phong phú và đa dạng sinh học, quần thể vực nhiều chủng loại sinh học tập cao, vùng đất ngập nước quan liêu trọng, phong cảnh sinh thái quan trọng, đại lý bảo tồn nhiều chủng loại sinh học; tổ chức triển khai biện pháp bảo tồn loài nguy cấp, quý, thi thoảng được ưu tiên bảo vệ, bảo đảm nguồn gen các loài bản địa, loài có mức giá trị tại địa phương; cai quản lý, giám sát chuyển động tiếp cận mối cung cấp gen cùng tri thức truyền thống cuội nguồn gắn cùng với nguồn gene theo mức sử dụng của pháp luật; kiểm soát các loài sinh đồ vật ngoại lai xâm hại, sinh vật thay đổi gen cùng sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật thay đổi gen; tổ chức triển khai kiểm kê, quan lại trắc, lập báo cáo đa dạng sinh học, thiết kế và quản lý cơ sở tài liệu về nhiều mẫu mã sinh học; tổ chức triển khai việc bỏ ra trả dịch vụ môi trường xung quanh liên quan lại đến nhiều chủng loại sinh học cấp cho tỉnh; lập làm hồ sơ đề cử công nhận và tiến hành chế độ làm chủ các thương hiệu quốc tế về bảo tồn (khu Ramsar, vườn di tích của ASEAN, quần thể Dự trữ sinh quyển vậy giới).

Xem thêm:

10.  Xây dựng với tổ chức triển khai kế hoạch chống ngừa và ứng phó sự nuốm môi trường; tôn tạo phục hồi môi trường sau sự nỗ lực theo vẻ ngoài của pháp luật.

11. Tổ chức triển khai xây dựng, thống trị hệ thống quan tiền trắc môi trường, triển khai quan trắc môi trường, tin tức về quality môi trường, cảnh báo về ô nhiễm môi ngôi trường trên địa bàn theo khí cụ của pháp luật.

12. Tổ chức xây dựng, thống trị dữ liệu, thông tin và xây dựng report về môi trường thiên nhiên theo chính sách của pháp luật; tham mưu tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn thống kê môi trường trong các chiến lược, quy hoạch, đề án, dự án công trình thuộc thẩm quyền phê chăm sóc của Ủy ban nhân dân tỉnh theo lý lẽ của pháp luật.

13. Tổ chức xác định thiệt hại đối với môi trường; yêu cầu bồi thường thiệt hại so với môi trường bởi ô nhiễm, suy thoái gây nên trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

14. Tổng hợp nhu cầu kinh phí áp dụng nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường mặt hàng năm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, giữ hộ Sở Tài bao gồm để phẳng phiu trình cấp tất cả thẩm quyền phê duyệt; theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch và dự toán ngân sách chi tiêu từ nguồn sự nghiệp bảo đảm an toàn môi trường sau khoản thời gian được phê coi ngó theo cách thức của pháp luật.

15. Tổ chức tiến hành thu phí bảo đảm môi trường so với nước thải công nghiệp, cam kết quỹ tôn tạo phục hồi môi trường theo phép tắc của pháp luật; giúp Ủy ban quần chúng. # tỉnh tổ chức cai quản Quỹ bảo vệ môi ngôi trường của địa phương theo phân công cùng theo công cụ của pháp luật.

16. Nhà trì, phối hợp với các phòng ban có tương quan trong việc giải quyết và xử lý các vấn đề môi trường liên ngành, liên thị xã trên địa phận tỉnh và công tác khai thác chắc chắn tài nguyên vạn vật thiên nhiên theo pháp luật của pháp luật.

17. Triển khai các trọng trách liên quan mang lại tăng trưởng xanh, kinh tế tuần trả theo trách nhiệm được phân công.

18. Cai quản nhân sự, tài chính, gia tài của chi cục theo luật của pháp luật.

19. Thực hiện các trách nhiệm khác do Giám đốc Sở tài nguyên và môi trường giao.

 

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

Điều 3. Tổ chức cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức triển khai của đưa ra cục bảo đảm an toàn môi trường gồm Lãnh đạo đưa ra cục và những chuyên viên.

1. Lãnh đạo chi cục: chi cục bảo đảm môi trường tất cả Chi viên trưởng và không quá hai (02) Phó đưa ra cục trưởng.

a) chi cục trưởng là tín đồ đứng đầu đưa ra cục, phụ trách trước luật pháp và trước người có quyền lực cao Sở tài nguyên và môi trường về mọi hoạt động vui chơi của Chi cục đảm bảo an toàn môi trường;

b) Phó bỏ ra cục trưởng là người giúp bỏ ra cục trưởng thực hiện một số nhiệm vụ do bỏ ra cục trưởng phân công, phụ trách trước quy định và trước bỏ ra cục trưởng về nhiệm vụ được phân công. Khi bỏ ra cục trưởng vắng ngắt mặt, một Phó chi cục trưởng được ủy quyền điều hành buổi giao lưu của Chi cục bảo đảm môi trường;

c) việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và tiến hành các chế độ, chính sách đối với đưa ra cục trưởng, những Phó bỏ ra cục trưởng vì Giám đốc Sở tài nguyên và môi trường thiên nhiên quyết định và thực hiện theo quy trình, phép tắc của lao lý hiện hành.

2. Các chuyên viên thuộc bỏ ra cục bảo đảm an toàn môi trường.

 

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 4. Nhiệm vụ của Chi cục trưởng bỏ ra cục đảm bảo an toàn môi trường

1. Tổ chức triển khai tiến hành Quy định này.

2. Tạo ra quy chế thao tác làm việc của bỏ ra cục, nội quy, các quy định khác cóliên quan đảm bảo mọi hoạt động, quản lý điều hành của bỏ ra cục theo đúng quy địnhcủa pháp luật; theo chỉ tiêu biên chế được giao sắp xếp công chức phù hợp với trình độ chuyên môn, vị trí việc làm để thực hiện xuất sắc chức năng, trách nhiệm đã được phân công.

Điều 5. Trong quy trình thực hiện vẻ ngoài này, ví như có vấn đề phát sinh, vướng mắc thì bỏ ra cục trưởng đưa ra cục bảo đảm môi trường có trách nhiệm báo cáo Giám đốc Sở khoáng sản và môi trường thiên nhiên trình Ủy ban quần chúng tỉnh coi xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung cập nhật cho phù hợp./.