Quy Định Dạy Thêm Học Thêm Mới Nhất 2017

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 02/2017/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày thứ tư tháng 01 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH DẠY THÊM, HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNGTHÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật tổ chức chính quyềnđịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số115/2010/NĐ-CP ngày 24 mon 12 năm 2010 của chính phủ nước nhà Quy định trách nhiệm quảnlý công ty nước về giáo dục;

Căn cứ Thông bốn liên tịch số11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29 mon 5 năm 2015 của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo ra và BộNội vụ vê bài toán Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức tổ chức củaSở giáo dục và Đào tạo thành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, tp trực nằm trong Trungương, Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất thuộc Ủy ban quần chúng. # huyện, quận, thị xã,thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư số17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 thời điểm năm 2012 của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ban hànhquy định về dạy dỗ thêm, học thêm; Xét đề xuất của người có quyền lực cao Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Quy định dạy thêm học thêm mới nhất 2017

Ban hành kèm theo quyết định này chế độ dạy thêm, họcthêm áp dụng trên địa phận tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2.Giao người có quyền lực cao Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo gồm trách nhiệmhướng dẫn, tổ chức triển khai Quyết định này.

Điều 3.Chánh công sở Ủy ban dân chúng tỉnh, giám đốc SởGiáo dục với Đào tạo, người đứng đầu Sở Tài chính, Thủ trưởng các ngành liên quan, Chủtịch Ủy ban nhân dân những xã, phường, huyện, thị xã, tp và các tổ chức,cá nhân tổ chức dạy thêm chịu trách nhiệm thi hành ra quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - cỗ GD&ĐT; - Cục khám nghiệm văn phiên bản (BTP); - TT/TU, TT/HĐND tỉnh; - CT, những PCT/UBND tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - lưu VT, NC/KGVX. Thg.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đoàn Tấn Bửu

QUY ĐỊNH

VỀ DẠY THÊM, HỌC THÊM ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNGTHÁP(Ban hành kèm theo ra quyết định số: 02 /2017/QĐ-UBND, ngày 04 tháng 01năm 2017 của Ủy ban quần chúng tỉnh)

ChươngI

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Phạm vi điều chỉnh và đối tượng người sử dụng áp dụng

1. Văn phiên bản này phép tắc về dạythêm, học thêm gồm thu tiền bao gồm: điều kiện, hồ nước sơ, trình tự, giấy tờ thủ tục tổ chứcdạy thêm, học thêm; trách nhiệm làm chủ hoạt đụng dạy thêm, học tập thêm; thanhtra, kiểm soát và xử lý vi phạm.

2. Văn phiên bản này vận dụng đối vớingười dạy dỗ thêm, bạn học thêm và những tổ chức, cá thể tổ chức vận động dạythêm, học thêm hoặc có tương quan đến hoạt động dạy thêm, học thêm. Bài toán phụ đạocho những học sinh học lực yếu, kém, tu dưỡng học sinh tốt thuộc trách nhiệmcủa công ty trường, miễn phí của học sinh, không xem là dạy thêm, học tập thêm.

Điều2. Giải thích từ ngữ

1. Dạy thêm, học thêm trongquy định này là hoạt động dạy học phụ thêm tất cả thu tiền của bạn học, có nộidung theo chương trình giáo dục đào tạo phổ thông

nhưng ngoài kế hoạch giáo dụccủa chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông vì Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành.

2. Dạy thêm, học tập thêm trongnhà ngôi trường là dạy dỗ thêm, học tập thêm vì chưng cơ sở giáo dục và đào tạo công lập (gồm: các đại lý giáo dụcphổ thông; trung trọng tâm dạy nghề; trung tâm giáo dục thường xuyên; trung trọng điểm học tậpcộng đồng; trung tâm ngoại ngữ, tin học, tiếp sau đây gọi thông thường là nhà trường) tổ chức.

3. Dạy dỗ thêm, học thêm ngoàinhà ngôi trường là dạy dỗ thêm, học thêm không do những cơ sở giáo dục quy định tại khoản2 vấn đề này tổ chức.

4. Dạy thầy giáo là dạy dỗ theoyêu ước của mái ấm gia đình học sinh, vì phụ huynh học sinh mời giáo viên về dạy dỗ tạinhà (dạy về tối đa 04 học sinh), không phải loại hình dạy thêm học tập thêm, nhưngkhông dạy trước nội dung bài học mới theo triển lẵm chương trình địa điểm trường họcsinh đang học.

Điều3. Cách thức dạy thêm, học tập thêm

1. Vận động dạy thêm, họcthêm phải góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục nhân biện pháp củahọc sinh; phù hợp với điểm lưu ý tâm sinh lý và không gây nên chứng trạng vượt quásức tiếp nhận của fan học.

2. Không cắt sút nội dungtrong chương trình giáo dục phổ thông bao gồm khóa để mang vào giờ dạy thêm; khôngdạy trước nội dung bài học kinh nghiệm mới theo triển lẵm chương trình khu vực trường học tập sinhđang học.

3. Đối tượng học thêm là họcsinh mong muốn học thêm, từ bỏ nguyện học tập thêm với được mái ấm gia đình đồng ý; ko đượcdùng bất cứ hình thức nào để ép buộc mái ấm gia đình học sinh và học sinh học thêm.

4. Không tổ chức lớp dạythêm, học thêm theo những lớp học thiết yếu khóa; học sinh trong cùng một lớp dạythêm, học tập thêm phải bao gồm học lực tương tự nhau; khi xếp học sinh vào những lớp dạythêm, học thêm phải địa thế căn cứ vào học lực của học sinh.

5. Tổ chức, cá thể tổ chứchoạt hễ dạy thêm, học tập thêm phải chịu trách nhiệm về những nội dung đăng ký vàxin phép tổ chức vận động dạy thêm, học thêm.

6. Thời lượng dạy thêm, họcthêm mỗi môn học/tuần không thật 2 buổi, mỗi buổi không thực sự 90 phút.

Điều 4.Các trường đúng theo không được dạy dỗ thêm

1. Không dạy thêm so với họcsinh đã có nhà trường tổ chức triển khai dạy học 2 buổi/ngày.

2. Không dạy dỗ thêm đối với họcsinh tiểu học, việc tu dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao thể thao, rèn luyện kỹnăng sống chỉ được tổ chức triển khai dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo và các trung chổ chính giữa ngoàinhà ngôi trường được cung cấp phép.

3. Cơ sở giáo dục đại học,cao đẳng, trung cấp bài bản và trường dạy dỗ nghề không tổ chức triển khai dạy thêm, họcthêm những nội dung theo chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông.

4. Đối với cô giáo đang hưởnglương từ quỹ lương của đơn vị chức năng sự nghiệp công lập:

a) ko được tổ chức triển khai dạythêm, học tập thêm không tính nhà trường nhưng hoàn toàn có thể tham gia dạy thêm xung quanh nhà trường;

Riêng đối với giáo viên đanggiảng dạy dỗ tại các cơ sở giáo dục trung học phổ thông, lúc đạt đủ hai điều kiệnsau đây thì được tổ chức triển khai dạy thêm, học tập thêm đúng với trình độ đang dạy:

- Đánh giá chỉ xếp loại công chức,viên chức hằng năm đạt nhiều loại “Hoàn thành xuất dung nhan nhiệm vụ”.

- Đạt một trong những thànhtích sau: Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy xuất sắc cấp tỉnh; cô giáo cóthành tích tu dưỡng học sinh đạt giải học sinh xuất sắc (văn hóa) cấp quốc gia;giáo viên bao gồm thành tích tu dưỡng học sinh giành giải chính thức học sinh giỏi(văn hóa) cấp tỉnh.

Ngoài ra, Ủy ban dân chúng tỉnhgiao Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra xem xét, trình Ủy ban nhân dântỉnh tỉnh giải quyết các đối tượng người tiêu dùng có thành tích đặc biệt quan trọng khác.

b) không được dạy dỗ thêm ngoàinhà trường đối với học sinh mà cô giáo đang dạy bao gồm khóa.

ChươngII

TỔ CHỨC DẠYTHÊM, HỌC THÊM

Điều 5.Tổ chức dạy thêm, học thêm trong bên trường

1. Học viên có ước vọng họcthêm cần viết 1-1 xin học thêm gửi công ty trường; phụ huynh học sinh hoặc tín đồ giámhộ (sau đây gọi phổ biến là cha mẹ học sinh) có con trẻ của mình xin học tập thêm trực tiếp ký,ghi khẳng định với đơn vị trường về dạy dỗ thêm, học tập thêm vào 1-1 xin học tập thêm và chịutrách nhiệm thực hiện cam kết.

2. Hiệu trưởng công ty trường tiếpnhận đối kháng xin học thêm của học tập sinh, tổ chức phân nhóm học sinh theo học tập lực,phân công gia sư phụ trách môn học tập và tổ chức dạy thêm theo nhóm học lực củahọc sinh.

3. Giáo viên gồm nguyện vọngdạy thêm phải gồm đơn đk dạy thêm; trong đối chọi có cam kết với công ty trường vềviệc xong xuôi tốt tất cả các trách nhiệm của thầy giáo theo phương pháp chung vàcác trọng trách khác bởi vì nhà ngôi trường phân công, đôi khi thực hiện nghiêm túc cácquy định về dạy dỗ thêm, học tập thêm trong nhà trường.

4. Hiệu trưởng đơn vị trườngxét duyệt list giáo viên dạy dỗ thêm, phân công thầy giáo dạy thêm, xếp thờikhóa biểu dạy thêm cân xứng với học lực của học sinh.

Điều 6.Tổ chức dạy thêm, học thêm ko kể nhà trường

1. Cam đoan với Ủy ban nhândân xã, phường, thị xã (gọi thông thường là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi đặt điểm dạythêm, học thêm triển khai các mức sử dụng về dạy thêm, học tập thêm quanh đó nhà trường vàtrách nhiệm giữ gìn trơ khấc tự, an ninh, đảm bảo vệ sinh môi trường thiên nhiên nơi tổ chức dạythêm, học tập thêm.

a) Giấy phép tổ chức triển khai hoạt độngdạy thêm, học thêm;

b) list người dạy dỗ thêm;

c) Thời khóa biểu dạy dỗ thêm,học thêm;

d) nút thu tiền học tập thêm.

Điều 7.Thu và thống trị tiền học tập thêm

1. Đối với dạy dỗ thêm, họcthêm trong công ty trường:

a) Thu tiền học thêm nhằm chitrả thù lao cho giáo viên trực tiếp dạy thêm, công tác thống trị dạy thêm, họcthêm của phòng trường; chi tiền điện, nước và thay thế cơ sở thứ chất giao hàng dạythêm, học tập thêm;

b) nút thu tiền học thêm dothỏa thuận giữa cha mẹ học sinh với nhà trường theo phía dẫn của Sở Giáo dụcvà Đào tạo.

c) nhà trường tổ chức thu,chi và công khai minh bạch thanh, quyết toán tiền học tập thêm thông qua phần tử tài vụ củanhà trường; cô giáo dạy thêm ko trực tiếp thu, đưa ra tiền học tập thêm.

2. Đối với dạy thêm, họcthêm không tính nhà trường:

a) nút thu tiền học tập thêm dothỏa thuận giữa phụ huynh học sinh cùng với tổ chức, cá thể tổ chức dạy thêm, học thêmtheo khuyên bảo của Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo.

b) Tổ chức, cá thể tổ chứcdạy thêm, học tập thêm triển khai các nguyên lý hiện hành về quản lý tài bao gồm đối vớitiền học tập thêm.

Xem thêm: Hình Ảnh Hẹp Bao Quy Đầu Ở Trẻ Nhỏ Mà Phụ Huynh Không Muốn Thấy

Điều 8.Yêu cầu đối với người dạy dỗ thêm

1. Đạt trình độ chuẩn chỉnh đượcđào tạo so với từng cấp cho học theo luật pháp của biện pháp Giáo dục.

2. Bao gồm đủ mức độ khỏe.

3. Tất cả phẩm chất đạo đức tốt,thực hiện không thiếu nghĩa vụ công dân và những quy định của pháp luật; hoàn thànhcác nhiệm vụ được giao tại cơ sở công tác.

4. Không trong thời gian bịkỷ luật, bị truy cứu trọng trách hình sự, chấp hành án phân phát tù, cải tạo khônggiam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục đào tạo tại xã, phường, thị xã hoặcđưa vào đại lý chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không xẩy ra kỷ chính sách với vẻ ngoài buộcthôi việc.

5. Được thủ trưởng cơ quanquản lý hoặc quản trị Ủy ban nhân dân cấp cho xã xác nhận các nội dung luật pháp tạikhoản 3, khoản 4 vấn đề đó (đối với người dạy thêm ko kể nhà trường); được thủtrưởng cơ quan thống trị cho phép theo quy định tại điểm b, khoản 4, điều 4 quy địnhnày (đối với thầy giáo đang tận hưởng lương tự quỹ lương của đơn vị chức năng sự nghiệp cônglập).

Điều 9.Yêu cầu đối với người tổ chức chuyển động dạy thêm, học tập thêm

1. Có trình độ được đào tạotối thiểu tương ứng với gia sư dạy thêm theo chế độ tại khoản 1, điều 8quy định này.

2. Có đủ mức độ khỏe.

3. Ko trong thời hạn bịkỷ luật, bị truy hỏi cứu trọng trách hình sự, chấp hành án phạt tù, tôn tạo khônggiam giữ, quản lí chế, bị vận dụng biện pháp giáo dục đào tạo tại xã, phường, thị xã hoặcđưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không trở nên kỷ chế độ với bề ngoài buộcthôi việc.

Điều10. Các đại lý vật chất giao hàng dạy thêm, học thêm

1. Địa điểm tổ chức triển khai dạythêm, học tập thêm đảm bảo an ninh cho fan dạy và bạn học; làm việc xa phần lớn nơi phátsinh các hơi xung khí hại, khói, bụi, giờ ồn; làm việc xa các trục đường giao thông vận tải lớn,sông, suối, thác, ghềnh hiểm trở.

2. Phòng học thêm đảm bảo diệntích mức độ vừa phải từ 1,10 m2/học sinh trở lên; được thông gió cùng đủ độchiếu sáng tự nhiên hoặc nhân tạo; bảo đảm an toàn các tiêu chuẩn vệ sinh, chống bệnh.

5. Có công trình dọn dẹp vệ sinh vàcó nơi cất rác thải hòa hợp vệ sinh.

ChươngIII

TRÁCH NHIỆM QUẢNLÝ HOẠT ĐỘNG DẠY THÊM, HỌC THÊM

Điều11. Nhiệm vụ của Sở giáo dục và Đào tạo

1. Là phòng ban đầu mối, chủtrì, phối phù hợp với các cơ quan, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tiền triểnkhai, đôn đốc, khám nghiệm việc tiến hành quy định này; phụ trách trước Ủyban dân chúng tỉnh về thống trị hoạt đụng dạy thêm, học thêm trên địa phận theo quyđịnh.

2. Phê chăm chút tờ trình đề nghịdạy thêm, học tập thêm trong bên trường và cấp giấy phép tổ chức vận động dạythêm, học tập thêm kế bên nhà trường đối với các ngôi trường hợp tổ chức dạy thêm, họcthêm có nội dung thuộc chương trình trung học rộng lớn hoặc thuộc nhiều chươngtrình nhưng bao gồm chương trình tối đa là công tác trung học phổ thông.

3. Tổ chức hoặc phối hợp vớicác cơ quan, ban, ngành liên quan tổ chức triển khai phổ biến, thanh tra, khám nghiệm về nộidung dạy dỗ thêm, học tập thêm; chống ngừa với xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đềnghị cơ quan tất cả thẩm quyền xử trí vi phạm.

4. Tổng hợp kết quả thực hiệnquản lý dạy thêm, học tập thêm báo cáo Ủy ban quần chúng tỉnh, Bộ giáo dục và Đào tạokhi dứt năm học tập hoặc theo yêu thương cầu chợt xuất.

5. Ủy ban dân chúng tỉnh giaoSở giáo dục và đào tạo và Đào chế tác hướng dẫn thủ tục hồ sơ, điều kiện cấp phép dạy dỗ thêm chocác cửa hàng dạy thêm, học tập thêm; nút thu, chi áp dụng phí dạy dỗ thêm, học thêm; côngtác quản lý, điều hành, kiểm tra, xử lý vi phạm về dạy thêm, học thêm.

Điều12. Trọng trách của Ủy ban nhân dân cung cấp huyện

1. Cấp giấy phép tổ chức hoạtđộng dạy dỗ thêm, học tập thêm hoặc ủy quyền mang đến Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo cấp giấy phéptổ chức hoạt động dạy thêm, học tập thêm theo cách thức của Ủy ban dân chúng tỉnh.

2. Quản lý hoạt rượu cồn dạythêm, học thêm trên địa bàn theo quy định.

3. Lãnh đạo việc thanh tra,kiểm tra chuyển động dạy thêm, học thêm trên địa bàn để vạc hiện các sai phạm, kịpthời cách xử lý hoặc kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý.

4. Thực hiện chế độ báo cáođịnh kỳ hoặc bỗng dưng xuất với Ủy ban dân chúng tỉnh, Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo.

Điều13. Nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Có trọng trách xác nhậnvào làm hồ sơ xin cấp giấy phép hoặc gia hạn giấy tờ tổ chức vận động dạy thêm, họcthêm cho những tổ chức và cá nhân có đủ đk theo luật pháp tại điều 8, điều9, điều 10 biện pháp này.

2. Hay xuyên đo lường hoạtđộng dạy thêm, học tập thêm trên địa bàn đảm bảo an toàn đúng quy định; ý kiến đề xuất PhòngGiáo dục với Đào tạo, thủ trưởng các cơ sở giáo dục đào tạo xử lý những tổ chức, cá thể dạythêm, học tập thêm trên địa phận sai quy định.

Điều14. Trách nhiệm trong phòng Giáo dục với Đào tạo

1. Cấp chứng từ phép tổ chức triển khai hoạtđộng dạy thêm, học thêm ví như được Ủy ban nhân dân cấp cho huyện ủy quyền.

2. Thực hiện việc thống trị dạythêm, học thêm trong nhà trường và kế bên nhà trường của tổ chức, cá thể theoquy định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Phụ trách trước Ủy ban quần chúng cấphuyện về cai quản dạy thêm, học thêm trên địa bàn.

3. Phổ biến, chỉ huy các trường,các tổ chức và cá thể liên quan thực hiện quy định về dạy dỗ thêm, học thêm.

4. Tổ chức triển khai hoặc kết hợp vớicác phòng ban liên quan tổ chức triển khai thanh tra, đánh giá nội dung dạy thêm, họcthêm; phạt hiện cùng xử lý phạm luật theo thẩm quyền hoặc ý kiến đề xuất cơ quan bao gồm thẩmquyền cách xử lý vi phạm.

5. Tổng hợp công dụng thực hiệndạy thêm, học tập thêm báo cáo Ủy ban nhân dân cấp cho huyện với Sở giáo dục và Đào tạokhi kết thúc năm học hoặc báo cáo theo yêu cầu chợt xuất.

Điều15. Trách nhiệm của Hiệu trưởng và Thủ trưởng các cơ sở giáo dục

1. Tổ chức, cai quản và kiểmtra vận động dạy thêm, học tập thêm trong đơn vị trường; bảo đảm các điều kiện quy địnhvề hoạt động dạy thêm, học tập thêm và quyền lợi và nghĩa vụ của bạn học thêm, người dạythêm.

2. Quản lý, tổ chức triển khai việc dạyvà học chủ yếu khóa, bảo đảm an toàn các nguyên lý dạy thêm, học tập thêm luật pháp tại điều3 giải pháp này; thống trị việc kiểm tra, tiến công giá, xếp các loại học sinh, xác nhậncác nội dung yêu cầu đối với người dạy dỗ thêm theo chế độ tại khoản 5, điều 8quy định này nhằm ngăn ngăn hiện tượng xấu đi trong dạy thêm, học thêm.

3. Kịp thời cách xử trí theo thẩmquyền hoặc đề nghị cơ quan bao gồm thẩm quyền xử lý phạm luật về dạy dỗ thêm, học tập thêm.

4. Chịu trách nhiệm về chấtlượng dạy thêm, học thêm, làm chủ cơ sở vật dụng chất, thiết bị dạy dỗ học, kinh phí đầu tư dạythêm, học tập thêm trong công ty trường.

Điều16. Nhiệm vụ của tổ chức, cá thể tổ chức chuyển động dạy thêm, học thêm ngoàinhà trường

1. Tiến hành các nguyên tắc vềdạy thêm, học thêm của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo, các quy định của Ủy ban nhân dântỉnh và các quy định không giống của pháp luật.

2. Cai quản và bảo vệ quyềncủa bạn học thêm, tín đồ dạy thêm. Giả dụ tạm dứt hoặc hoàn thành dạy thêm phảibáo cáo cơ quan cấp giấy phép và thông tin công khai cho người học thêm biết trướcít duy nhất là 30 ngày. Trả trả những khoản tiền sẽ thu của fan học thêm tương ứngvới phần dạy thêm không thực hiện, thanh toán vừa đủ kinh phí với người dạythêm và các tổ chức, cá thể liên quan.

3. Quản lý, giữ giàng và xuấttrình khi được thanh tra, bình chọn hồ sơ dạy dỗ thêm, học thêm bao gồm: hồ sơ cấpgiấy phép tổ chức chuyển động dạy thêm, học tập thêm; danh sách người dạy thêm; danhsách tín đồ học thêm; thời khóa biểu dạy thêm; đơn xin học thêm, hồ sơ tài chínhtheo pháp luật hiện hành.

4. Chịu sự thanh tra, kiểmtra của bao gồm quyền, của cơ quan gồm trách nhiệm thống trị giáo dục các cấp trongviệc triển khai quy định về dạy dỗ thêm, học thêm; thực hiện report định kỳ cùng với cơquan cai quản lý./.