ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 5 HỌC KỲ 2

Đề cương cứng học kì 2 môn giờ Anh lớp 5 năm 2021 - 2022 giúp những em tổng đúng theo lại toàn bộ cấu tạo ngữ pháp, những dạng bài xích tập, thuộc đề ôn tập học kì 2 cho các em học sinh lớp 5 củng cụ thật tốt kiến thức cho bài thi cuối học kì 2.

Bạn đang xem: Ôn tập tiếng anh lớp 5 học kỳ 2

Qua đó, còn giúp thầy cô tham khảo để giao đề cưng cửng ôn tập cuối học tập kì 2 môn giờ Anh 5 cho học sinh của mình. Chi tiết mời thầy cô và các em học viên cùng sở hữu đề cưng cửng ôn tập cuối kì 2 môn giờ Anh lớp 5 để chuẩn bị thật chu đáo cho kỳ thi cuối năm sắp tới:


I. Vocabulary:

- like: thích

- some water: 1 không nhiều nước

- work: làm việc

- a glass of: một ly/ …

- flower: hoa

- house (n): nhà

- have/ has: có

- Sunday (n): chủ nhật

- by train: bởi xe lửa/ ….

- teach: dạy

- teacher: giáo viên

- feel: cảm thấy

- hungry : đói/ …- eat: ăn

- hot: nóng/ …

- weather: thời tiết

- a camping stove: phòng bếp cắm trại

- listen to lớn music: nghe nhạc

- go lớn the movies: đi coi phim

- go fishing: đi câu cá

- bring camera (v): mang theo trang bị ảnh

- classmate (n): bạn cùng lớp

- take some photos (v): chụp ảnh

- swim/ go swimming: đi bơi

- be going to: sẽ

- have a picnic: đi picnic

- tent (n): cái lều

- camp/go camping: đi cắn trại

- do: làm

- visit (v): thăm, tham quan

- friend (n): bạn

- stay (v): làm việc lại

- hotel (n): khách sạn

- the beach: kho bãi biển

- family (n): gia đình

- weekend (n): cuối tuần

- vacation: kỳ nghỉ

- uncle & aunt: chú/ chưng và cô/ dì

- read: đọc sách

- season: mùa; summer: mùa hè/ …

- speak: nói

- language: ngôn ngữ


II. Adverb of frequency: (Trạng từ bỏ chỉ tần suất)

always: luôn luôn

usually: thường xuyên xuyên

often: thường

sometimes: thỉnh thoảng

never: không bao giờ

I always have dinner at home.

Nam usually plays soccer in the afternoon.

Lan often plays badminton with Mai.

He sometimes goes swimming when it’s hot.

I never go lớn the zoo.

She is never late for school.

- thường xuyên đứng trước động từ thường, hoặc sau hễ từ tobe.

III. Tenses: (Các thì)

1. Present simple tense (Hiện tại đơn):

- diễn đạt sự thật, hành động, vấn đề ở hiện tại

+ to be:

S + am/is/are …

S + am not/is not/are not…

Are/Is .+ S ….?

Yes, S +be/ No, S + be not

+ Ordinary Verbs:

S + V0/ V(s)/ V(es) …

S + don’t/doesn’t + V0

Do/does + S + V0?

No, S + don’t/doesn’t

Yes, S + do/does

- I am a student

- She is a teacher

- He isn"t a teacher.

A: Are you a student?

B: Yes, I am.

A: Is she a teacher?

B: Yes, she is./ No, she isn"t

- I play soccer after school.

- He plays soccer after school.

-I don"t play soccer after school.

- He doesn"t play soccer after school.

2. Present progressive tense (Hiện tại tiếp diễn):

- miêu tả hành động đang xảy ra (ngay khi đã nói)

S + am/is/are + V-ing..

S + am not/is not/are not + V-ing..

Are/Is .+ S + V-ing...?

Yes, S +be/ No, S + be not

- biện pháp hỏi và vấn đáp ai kia đang làm gì:

What + are + you/we/they + doing?

→ I am ...../ We are ...../ They are ......

What + is + she/he/Lan+ doing?

→ She is.../ He is .../ She is ...

- trong câu hay có các trạng từ:

at the moment: ngay khi này

now: bây giờ

right now: tức thì bây giờ

- I am watching TV now

- She is reading at the moment.

- They are playing soccer now

a/ What are you doing?

- I am riding my bike.

b/ What is he doing?

- He is playing games

c/ What are they doing?

- They are watching television.

3. Near future tense: (Thì sau này gần)

- miêu tả 1 kế hoạch, dự định sắp tới trong tương lai gần nhất.

- (Be) going to: sắp, sẽ, dự định.

S + am/is/are + going khổng lồ + V0

- Lan is going to visit Hue this summer vacation

- I am going to go fishing on the weekend


IV. Prepositions of time & position (giới tự chỉ thời hạn và địa điểm, vị trí):

- on, in, at, next to, near, behind, in front of, lớn the right of, lớn the left of, from...to, opposite, between...and.

V. Make suggestions: (Lời đề nghị, rủ rê)

a. Let"s + V0 Ex: Let"sgo swim

b. Why don"t we + V0? Ex: Why don"t we go there by bus.

c. What/How about + V-ing ? Ex: What about going to Hue?

d. Would you like + N/ lớn V0? Ex: Would you lượt thích some milk?/ Would you like to drink milk?

Bài tập ôn thi học kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 5

I. ĐỌC

1. My uncle is an engineer. His name is Hung. He is going on vacation this summer. First, he is going to visit Ha Long Bay. He is going to stay in a small khách sạn near the bay for two days. Then he is going khổng lồ visit domain authority Lat for three days. Finally, he is going lớn visit some friends in Ho bỏ ra Minh City. He is going to stay there for one day. He is going lớn walk along Saigon River. He is going to fly home.

A. Chọn True (T) or False (F)

1. .... Mr. Hung is going khổng lồ visit three cities this summer.

2..... He is going lớn visit Ha Long bay first, then Ho chi Minh City, và finally da Lat.

3..... He is going khổng lồ stay in domain authority Lat for three days.

4..... He is going khổng lồ travel home by train.

B. Trả lời câu hỏi

5. Where is Mr. Hung going to lớn stay in Ha Long Bay?

→……………… ………………………………........................................

6. Is he going to lớn visit some friends in Ho chi Minh City?

→…………………………………………................................................

2. In Viet Nam, there are four seasons: spring, summer, autumn, winter. In the summer, it is hot và we often play soccer, then go swimming. In winter, it is cold, we always play basketball và never go fishing. In fall, it is cool, we go sailing. In spring, it is warm, we often play volleyball. Our favorite season is fall because the weather is very beautiful.


A. Đọc câu và xác minh thông tin dưới là đúng (T) giỏi là không nên (F).

1.... It is hot in the summer.

2.... They always play basketball in the spring.

3.... It is cool in the fall & they go sailing.

B. Trả lời câu hỏi sau:

4. What is the weather lượt thích in the spring?

→……………… ………………………………

5. Why bởi they like the fall?

→……………… ………………………………

3. Chọn từ phù hợp trong size điền vào địa điểm trống để dứt đoạn văn.

favorite does plays or but every

Miss Huong is our teacher. She teaches history. She is tall & thin ..............(1) .......... She is not weak. She ..........(2)............... A lot of sports. Her .................(3)............sports is aerobics. She ............(4).......... Aerobics three times a week. She likes jogging, too. She jogs in the park near her house ............(5).......... Morning. In her không lấy phí time she listens khổng lồ music ......(6)...........watches TV.

II. TRẢ LỜI CÂU HỎI VỀ BẢN THÂN:

1. What weather bởi vì you like?

→.........................................................................................

2. Bởi you lượt thích cold drink?

→.........................................................................................

3. Bởi you lượt thích meat?

→.........................................................................................

Xem thêm: Bài Tập Câu Bị Đông Thì Quá Khứ Đơn Cực Hay Có Lời Giải, Passive Voice (Câu Bị Động)

4. Which sports do you like?

→.........................................................................................

5. What is your favorite food?

→.........................................................................................

6. Where are you from?

→.........................................................................................

7. What is your nationality?

→.........................................................................................

8. Which language vày you speak?

→.........................................................................................

9. How often vị you go khổng lồ school?

→.........................................................................................


10. What are you going to bởi vì this summer vacation?

→.........................................................................................

11. What vày you bởi vì in your miễn phí time?

→.........................................................................................

12. Bởi you lượt thích hot weather?

→.........................................................................................

III. SẮP XẾP NHỮNG TỪ SAU THÀNH CÂU HOÀN CHỈNH:

1. Always/ Lan & Na/ to/ go/ the movies/ Sunday/ on

→.........................................................................................

2. Is/ in/ Mexico City/ the world/ the biggest/ city

→.........................................................................................

3. The/ is/ what/ like/ weather/ in/ the summer?

→.........................................................................................

4. Never/ in/ he/ goes/ winter/ fishing/ the

→.........................................................................................

5. Long/ she/ has/ hair/ black

→.........................................................................................

6. Going to/ do/ I/ tonight/ my homework/ am

→.........................................................................................

7. Sometimes/ they/ go/ Sundays/ on/ fishing

→.........................................................................................

8. Listen/ to/ don’t/ we/ music/ why?

→.........................................................................................

9. Mary/ a/ lemon/ glass/ of/ would like/ juice

→.........................................................................................

10. Do/ it/ cold/ is/ what/ you/ often/ when/ do?

→.........................................................................................

11. House/ smaller/ is/ house/ than/ my/ Lan’s

→.........................................................................................

12. Cool/ jogging/ it/ sister/ when/ goes/ my/ is

→.........................................................................................

13. Is/ it/ winter/ the/ cold/ in/ often

→.........................................................................................

14. Twice/ swimming/ Mary/ week/ a/ goes

→.........................................................................................

IV. VIẾT LẠI CÂU DỰA VÀO TỪ GỢI Ý:

1. Why don’t we bring a camera along?

→ How about ?....................................................

2. Le Loi street is shorter than Tran Phu street.

→ Tran Phu street....................................................


3. Ho bỏ ra Minh đô thị is bigger than Ha Noi capital.

→ Ha Noi capital....................................................

4. Let’s play basketball after school.

→ What about....................................................

5. Let’s go khổng lồ Ha Long cất cánh next summer vacation.

→ What about ?....................................................

6. Tokyo is bigger than London

→ London....................................................

V. VIẾT ĐOẠN VĂN DỰA VÀO CÂU HỎI:

1. Viết đoạn văn biểu đạt về mẹ của chúng ta dựa vào câu vấn đáp các câu hỏi.

- How old is she?

- Is she tall or short, thin or fat?

- Is her hair long or short?

- Is her face round or oval?

- Is her lips full or thin?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

2. What is your favorite sport?

What’s the weather lượt thích in the summer?

What vị you vày when it’s hot?

What are you going to bởi vì this summer vacation?

Where are you going to lớn stay?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Đề ôn tập học kì 2 môn giờ Anh lớp 5

I. Phonics:

Odd one out:

1. A. Stor yB. Worr yC. Fl yD. Stud y
2. A. R i deB. L i keC. N i ceD. F i sh
3. A. F e verB. V e ryC. B e dD. W e ll
4. A. S ch oolB. Ch ocolateC. Ch ildD. Ch ildren
5. A. M a nyB. A nimalC. E ngineerD. Fri e nd

Odd one out:

6. A. Sing erB. Work erC. Farm erD. Engin eer
7. A. CartoonB. ProgrammeC. MusicD. Classroom
8. A. GardenB. QuestionC. DeliciousD. Water
9. A. IntelligentB. GreedyC. PrincessD. Favourite
10. A. CharacterB. AppleC. BecauseD. Stupid

II. Vocabulary:

Odd one out:

11. A. EngineerB. TeacherC. FarmD. Doctor
12. A. StomachacheB. HeadacheC. FeverD. School
13. A. BikeB. MotorbikeC. PlaneD. Comic
14. A. WriteB. ReadC. SongD. Sleep
15. A. AppleB. FoxC. ElephantD. Lion

....