Ôn tập ngữ pháp tiếng anh thi đại học

20 siêng đề ngữ pháp giờ Anh ôn thi THPT giang sơn giúp các em học sinh lớp 12 rèn luyện củng cố kỹ năng cho mình số đông chuyên đề ngữ pháp trọng tâm, bên cạnh đó giúp các em mau lẹ nắm vững được các kết cấu ngữ pháp quan tiền trọng.

Bạn đang xem: Ôn tập ngữ pháp tiếng anh thi đại học

Tài liệu tất cả 104 trang giới thiệu 20 chuyên đề ngữ pháp giờ Anh ôn thi thpt Quốc gia, với đó là những lời răn dạy về lý thuyết cách học tập Tiếng Anh, các bí quyết ôn tập giờ Anh hiệu quả. Vậy sau đó là nội dung chi tiết tài liệu, mời bạn đọc cùng tham khảo và sở hữu tại đây.

Xem thêm:

20 chăm đề ngữ pháp giờ Anh ôn thi thpt Quốc gia

Chuyên đề 1. Những thì (tenses)

Chuyên đề 2. Sự hoà phù hợp giữa nhà ngữ và đụng từ (subject – verb agreement)

Chuyên đề 3. Danh đụng từ và rượu cồn từ nguyên thể (gerund và infinitive)


Chuyên đề 4. Câu trả định (subjunctive)

Chuyên đề 5. Câu bị động (passive voice)

Chuyên đề 6. Câu gián tiếp (reported speech)

Chuyên đề 7. Mệnh đề dục tình (relative clauses)

Chuyên đề 8. Comparison

Chuyên đề 9. Liên trường đoản cú (conjunctions)

Chuyên đề 10. Mạo trường đoản cú (articles)

Chuyên đề 11. Giới trường đoản cú (prepositions)

Chuyên đề 12. Những từ (cụm từ) biểu đạt số lượng (expressions of quantity)

Chuyên đề 13. Ngữ cồn từ: (prasal verbs)

Chuyên đề 14. Cấu tạo từ (word formation)

Chuyên đề 15. Đảo ngữ (inversions)

Chuyên đề 16. Sự phối kết hợp từ (collocations)

Chuyên đề 17. Mệnh đề trạng ngữ (adverbial clauses)

Chuyên đề 18. Ngữ âm (phonetics)

Chuyên đề 19. Tài năng đọc (reading skills)

Chuyên đề 20. Công dụng giao tiếp (communication skill)
Page 1


1. 
   
Khẳng định: S + Vs/es + O
Phủ định: S + DO/DOES + NOT + V +O
Nghi vấn: DO/DOES + S + V+ O ?
   TOBE
Khẳng định: S + AM/IS/ARE + O
Phủ định: S + AM/IS/ARE + NOT + O
Nghi vấn: AM/IS/ARE + S + O
T   always, every, usually, often, generally, frequently.
 
Thì hiện tại đơn diễn đạt một chân lý, một thực sự hiển nhiên.
Vì dụ: The sun ries in the East.
Tom comes from England.
Thì bây giờ đơn diễn đạt 1 thói quen, một hành động xảy ra liên tục ở hiện tại tại.
Vì dụ: Mary often goes to lớn school by bicycle.
I get up early every morning.
  ta thêm "es" sau các động trường đoản cú tận cùng là: O, S, X, CH, SH.
Thì lúc này đơn diễn tả năng lực của con bạn
Vì dụ: He plays badminton very well
Thí lúc này đơn còn diễn đạt một kế hoạch bố trí trước về sau hoặc thời khoá biểu, quánh biệt
dùng với những động từ di chuyển.
2. - PRESENT CONTINUOUS
 
Khẳng định: S + be (am/ is/ are) + V_ing + O
Phủ định: S + BE + NOT + V_ing + O
Nghi vấn: BE + S + V_ing + O
   Now, right now, at present, at the moment

Thì hiện tại tiếp diễn đạt một hành động đang diễn ra và kẫo lâu năm dài một thời hạn ở hiện tại tại.
Ex: The children are playing football now.
Thì này cũng thường tiếp theo sau sau câu đề nghị, mệnh lệnh.
Ex: Look! the child is crying.
Be quiet! The baby is sleeping in the next room.
Thì này còn miêu tả 1 hành vi xảy ra lặp đi lặp lại dùng cùng với phó từ ALWAYS:
Ex: He is always borrowing our books and then he doesn't remember -
Thì này còn được dùng để diễn tả một hành động sắp xẩy ra (ở sau này gần)
Ex: He is coming tomrow
  Không cần sử dụng thí này với những động từ bỏ chỉ nhận thức đưa ra giác như: khổng lồ be, see, hear, understand,
know, like, want, glance, feel, think, smell, love. Hate, realize, seem, remmber, forget,..........
Ex: I am tired now.
She wants to go for a walk at the moment.
Do you understand your lesson?
3.  - PRESENT PERFECT
Khẳng định: S + have/ has + Past participle (V3) + O
Phủ định: S + have/ has + NOT + Past participle + O
Nghi vấn: have/ has + S + Past participle + O
Từ thừa nhận biết: already, not... Yet, just, ever, never, since, for, recenthy, before...


Page 2

Thì bây giờ hoàn thành biểu đạt hành hễ đã xảy ra hoặc chưa bao giờ xảy ra ở 1 thời hạn
không khẳng định trong quá khứ.
Thì hiện nay tại ngừng cũng diễn đạt sự lập đi lập lại của 1 hành vi trong vượt khứ.
Thì hiện tại tại xong cũng được dùng với since với for.
Since +  gian   (1995, I was young, this morning etc.) Khi tín đồ nói cần sử dụng since, fan
nghe nên tình thời gian là bao lâu.
For +   gian (từ ban đầu tới bây giờ) Khi tín đồ nói cần sử dụng for, người nói phải tình thời gian
là bao lâu.
4. - PRESENT PERFECT CONTINUOUS
Khẳng định: S has/have + been + V_ing + O
Phủ định: S + Hasn't/ Haven't + been+ V-ing + O
Nghi vấn: Has/HAve+ S+ been + V-ing + O?
T   all day, all week, since, for, for a long time, almost every day this week, recently,
lately, in the past week, in recent years, up until now, and so far.

Thí hiện tại chấm dứt tiếp diễn nhấn mạnh vấn đề khoảng thời gian của 1 hành vi đã xảy ra trong quá khứ
và tiếp tục tới hiện tại (có thể cho tới tương lai)
.
5. - SIMPLE PAST
   
Khẳng định: S + V_ed + O
Phủ định: S + DID+ NOT + V + O
Nghi vấn: DID + S+ V+ O ?
 TOBE
Khẳng định: S + WAS/WERE + O
Phủ định: S+ WAS/ WERE + NOT + O
Nghi vấn: WAS/WERE + S+ O ?
   yesterday, yesterday morning, last week, las month, last year, last night.

Thí quá khứ đơn miêu tả hành đụng đã xẩy ra và xong trong quá khứ với thời hạn xác định.
  +    
When + thí quá khứ đối chọi (simple past)
When + hành động đầu tiên
6. - PAST CONTINUOUS
Khẳng định: S + was/were + V_ing + O
Phủ định: S + wasn't/weren't + V-ing + O
Nghi vấn: Was/Were + S+ V-ing + O?
   While, at that very moment, at 10:00 last night, and this morning (afternoon).

Dùng để biểu đạt hành hễ đã xảy ra cùng lúc. Dẫu vậy hành động thứ nhất đã xảy ra sớm hơn cùng đã
đang liên tục xảy ra thí hành vi thứ nhì xảy ra.
  + WERE/WAS +    - ING
While +      (past progressive)
7. - PAST PERFECT
Khẳng định: S + had + Past Participle (V3) + O
Phủ định: S + hadn't + Past Participle + O
Nghi vấn: Had + S + Past Participle + O?
   after, before, as soon as, by the time, when, already, just, since, for....

Thí vượt khứ hoàn thành biểu đạt 1 hành vi đã xảy ra và kết thúc trong thừa khứ trước 1 hành động
khác cũng xẩy ra và hoàn thành trong thừa khứ.


Page 3
8. - PAST PERFECT CONTINUOUS
Khẳng định: S + had + been + V_ing + O
Phủ định: S + hadn't + been+ V-ing + O
Nghi vấn: Had + S + been + V-ing + O?
 n  until then, by the time, prior to that time, before, after.

Thí vượt khứ xong xuôi tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời hạn của 1 hành động đã đang xảy ra trong
quá khứ và dứt trước 1 hành vi khác xảy ra và cũng kết thúc trong vượt khứ
9. - SIMPLE FUTURE
Khẳng định: S + shall/will + V(infinitive) + O
Phủ định: S + shall/will + NOT+ V(infinitive) + O
Nghi vấn: shall/will + S + V(infinitive) + O?

Khi đoán (predict, guess), cần sử dụng will hoặc be going to.
Khi chỉ dự định trước, dùng be going khổng lồ không được dùng will.
  + AM (IS/ARE) GOING lớn +      simple form)
Khi diễn tả sự tình nguyện hoặc sự sẵn sàng, cần sử dụng will không được sử dụng be going to.
  + WILL +      simple form)
10. - FUTURE CONTINUOUS
Khẳng định: S + shall/will + be + V_ing+ O
Phủ định: S + shall/will + NOT+ be + V_ing+ O
Nghi vấn: shall/will +S+ be + V_ing+ O
   in the future, next year, next week, next time, and soon.

Thí tương lai tiếp diễn diễn tả hành rượu cồn sẽ xảy ra ở một thời điểm nào kia trong tương lai.
  + WILL + BE +    -ING 
  + BE GOING lớn + BE +  T  ING
11. - FUTURE PERFECT
Khẳng định: S + shall/will + have + Past Participle
Phủ định: S + shall/will + NOT+ be + V_ing+ O
Nghi vấn: shall/will + NOT+ be + V_ing+ O?
   by the time và prior to lớn the time (có tức là before)

Thí tương lai hoàn thành diễn tả 1 hành vi trong sau này sẽ chấm dứt trước 1 hành động khác trong
tương lai.
  + WILL + HAVE +     (PAST PARTICIPLE)
12. - FUTURE PERFECT CONTINUOUS
Khẳng định: S + shall/will + have been + V_ing + O
Phủ định: S + shall/will + NOT+ have been + V_ing + O
Nghi vấn: shall/will + S+ have been + V_ing + O?

Thì tương lai ngừng tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời hạn của 1 hành động sẽ đã xảy
ra sau này và sẽ dứt trước 1 hành động khác trong tương lai.
Khi chỉ ý định trước, sử dụng be going to lớn không được dùng will.
  + AM (IS/ARE) GOING lớn +    h  simple form)
Khi mô tả sự tự nguyện hoặc sự sẵn sàng, sử dụng will không được sử dụng be going to.
  + WILL +      simple form)
Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Thanh
tải về
Mời các bạn đánh giá!
Lượt tải: 4.882 Lượt xem: 19.135 Dung lượng: 2,1 MB
Liên kết sở hữu về

Link tải về chính thức:

20 chuyên đề ngữ pháp giờ đồng hồ Anh ôn thi THPT đất nước tải về Xem
Tài liệu xem thêm khác
Mới nhất trong tuần
Tài khoản ra mắt Điều khoản Bảo mật tương tác Facebook Twitter DMCA