Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm thi công chức

Tài liệu dài 80 trang word, gồm 66 câu hỏi gồm đáp án ôn thi công chức chăm ngành Tổ chức công ty nước.

Bạn đang xem: Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm thi công chức

Tham khảo tài liệu:

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI CÔNG CHỨCChuyên ngành: TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC

Câu hỏi số 1: căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, anh (chị) hãy trình bày nắm rõ nội dung về: Nguyên tắc tổ chức triển khai và buổi giao lưu của chính quyền địa phương; Hội đồng nhân dân; Tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân?

Đáp án:

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động vui chơi của chính quyền địa phương heo phương pháp Tổ chức tổ chức chính quyền địa phương:

1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bởi pháp luật; triển khai nguyên tắc triệu tập dân chủ.

2. Hiện nay đại, minh bạch, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân.

3. Hội đồng nhân dân thao tác theo cơ chế hội nghị và ra quyết định theo nhiều số.

4. Ủy ban nhân dân vận động theo cơ chế tập thể Ủy ban quần chúng. # kết phù hợp với trách nhiệm của chủ tịch Ủy ban nhân dân.

Hội đồng dân chúng theo luật pháp Tổ chức chính quyền địa phương:

1. Hội đồng quần chúng. # gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân vì chưng cử tri ở địa phương thai ra, là cơ quan quyền lực tối cao nhà nước sinh hoạt địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và ban ngành nhà nước cấp trên.

2. Đại biểu Hội đồng nhân dân là người thay mặt đại diện cho ý chí, ước muốn của dân chúng địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước Hội đồng dân chúng về việc thực hiện nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi đại biểu của mình.

Đại biểu Hội đồng nhân dân bình đẳng trong bàn bạc và quyết định các vấn đề nằm trong nhiệm vụ, quyền lợi của Hội đồng nhân dân.

3. Thường trực Hội đồng quần chúng là cơ quan trực thuộc của Hội đồng nhân dân, tiến hành những nhiệm vụ, quyền hạn theo mức sử dụng của biện pháp này và những quy định, khác của pháp luật có liên quan; chịu trách nhiệm và report công tác trước Hội đồng nhân dân.

Thành viên của thường trực Hội đồng nhân dân chẳng thể đồng thời là member của Ủy ban nhân dân cùng cấp.

4. Ban của Hội đồng nhân dân là cơ sở của Hội đồng nhân dân, có nhiệm vụ thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trước lúc trình Hội đồng nhân dân, giám sát, ý kiến đề xuất về những vấn đề thuộc lĩnh vực Ban phụ trách; chịu trách nhiệm và report công tác trước Hội đồng nhân dân.

Tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng quần chúng. # theo mức sử dụng Tổ chức cơ quan ban ngành địa phương:

1. Trung thành với chủ với Tổ quốc, Nhân dân cùng Hiến pháp, phấn đấu triển khai công cuộc thay đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

2. Bao gồm phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bạn dạng lĩnh, kiên quyết đấu tranh phòng tham nhũng, lãng phí, mọi thể hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phi pháp luật khác.

3. Có trình độ chuyên môn văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực, mức độ khỏe, kinh nghiệm tay nghề công tác với uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu; có điều kiện tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân.

4. Liên hệ ngặt nghèo với Nhân dân, lắng nghe chủ ý của Nhân dân, được quần chúng tín nhiệm.

Câu hỏi số 2: căn cứ Luật Tổ chức cơ quan ban ngành địa phương, anh (chị) hãy trình bày làm rõ nội dung về: Ủy ban nhân dân; Cơ quan trình độ chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân? Nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân?

Đáp án: căn cứ Luật Tổ chức tổ chức chính quyền địa phương:

Ủy ban nhân dân:

1. Ủy ban nhân dân bởi Hội đồng quần chúng. # cùng cung cấp bầu, là ban ngành chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ sở hành bao gồm nhà nước ở địa phương, phụ trách trước nhân dân địa phương, Hội đồng nhân dân cùng cấp và phòng ban hành chủ yếu nhà nước cung cấp trên.

Xem thêm: 9 Lầm Tưởng Về Âm Nhạc Cho Bà Bầu 3 Tháng Đầu, Nhạc Bà Bầu

2. Ủy ban nhân dân có Chủ tịch, Phó quản trị và những Ủy viên, số lượng cụ thể Phó quản trị Ủy ban nhân dân những cấp do chính phủ quy định.

Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân:

1. Cơ quan trình độ thuộc Ủy ban dân chúng được tổ chức triển khai ở cấp cho tỉnh, cung cấp huyện, là cơ sở tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân triển khai chức năng làm chủ nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương và thực hiện các nhiệm vụ, quyền lợi theo sự phân cấp, ủy quyền của phòng ban nhà nước cấp cho trên.

2. Cơ quan trình độ thuộc Ủy ban nhân dân chịu đựng sự chỉ đạo, cai quản về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm soát về nhiệm vụ của cơ quan thống trị nhà nước về ngành, nghành cấp trên.

3. Việc tổ chức triển khai cơ quan trình độ chuyên môn thuộc Ủy ban quần chúng. # phải bảo đảm phù hòa hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo và điều kiện, thực trạng phát triển kinh tế tài chính – xã hội của từng địa phương; bảo đảm tinh gọn, đúng theo lý, thông suốt, hiệu lực, kết quả trong quản lý nhà nước về ngành, nghành từ trung ương đến cơ sở; không đụng hàng với nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước cung cấp trên để tại địa bàn.

4. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định rõ ràng tổ chức và buổi giao lưu của cơ quan trình độ chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh, cung cấp huyện.

Nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân:

1. Nhiệm kỳ của từng khóa Hội đồng quần chúng. # là 05 năm, kể từ kỳ họp trước tiên của Hội đồng quần chúng khóa đó mang đến kỳ họp thứ nhất của Hội đồng dân chúng khóa sau. Chậm nhất là 45 ngày trước lúc Hội đồng nhân dân hết nhiệm kỳ, Hội đồng quần chúng. # khóa mới yêu cầu được thai xong.

Việc tinh giảm hoặc kéo dãn nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân bởi Quốc hội ra quyết định theo đề nghị của Ủy ban hay vụ Quốc hội.

2. Nhiệm kỳ của đại biểu Hội đồng quần chúng theo nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân. Đại biểu Hội đồng quần chúng được bầu bổ sung bước đầu làm trách nhiệm đại biểu từ thời điểm ngày khai mạc kỳ họp tiếp sau cuộc thai cử bổ sung đến ngày mở đầu kỳ họp đầu tiên của Hội đồng quần chúng khóa sau.

3. Nhiệm kỳ của trực thuộc Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, những Ban của Hội đồng dân chúng theo nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân thuộc cấp. Lúc Hội đồng nhân dân hết nhiệm kỳ, thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, những Ban của Hội đồng nhân dân liên tục làm nhiệm vụ cho đến khi Hội đồng dân chúng khóa bắt đầu bầu ra thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, những Ban của Hội đồng quần chúng. # khóa mới.

Câu hỏi số 3: căn cứ Luật Tổ chức cơ quan ban ngành địa phương, anh (chị) hãy trình bày làm rõ nội dung về: Phân định thẩm quyền của cơ quan ban ngành địa phương? Phân quyền cho cơ quan ban ngành địa phương?

Đáp án: địa thế căn cứ Luật Tổ chức tổ chức chính quyền địa phương:

Phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương:

1. Nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của cơ quan ban ngành địa phương những cấp được khẳng định trên đại lý phân định thẩm quyền giữa các cơ quan đơn vị nước ở tw và địa phương cùng của mỗi cấp cơ quan ban ngành địa phương theo hiệ tượng phân quyền, phân cấp.

2. Vấn đề phân định thẩm quyền được triển khai trên cơ sở các nguyên tắc sau đây:

a) bảo vệ quản lý công ty nước thống nhất về thể chế, chính sách, chiến lược và quy hoạch đối với các ngành, lĩnh vực; đảm bảo tính thống nhất, nối tiếp của nền hành chính quốc gia;

b) phát huy quyền từ bỏ chủ, tự phụ trách của chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chủ yếu trong việc thực hiện các nhiệm vụ cai quản nhà nước trên địa bàn theo giải pháp của pháp luật;

c) Kết hợp ngặt nghèo giữa cai quản theo ngành với cai quản theo lãnh thổ, phân xác định rõ nhiệm vụ cai quản nhà nước giữa chính quyền địa phương những cấp so với các hoạt động kinh tế – làng hội trên địa phận lãnh thổ;

d) việc phân định thẩm quyền phải tương xứng với điều kiện, điểm lưu ý nông thôn, đô thị, hải hòn đảo và quánh thù của các ngành, lĩnh vực;

đ) Những vụ việc liên quan đến phạm vi trường đoản cú hai đơn vị hành chủ yếu cấp làng trở lên thì nằm trong thẩm quyền xử lý của cơ quan ban ngành địa phương cấp huyện; những vụ việc liên quan đến phạm vi tự hai đơn vị hành chủ yếu cấp thị xã trở lên thì thuộc thẩm quyền xử lý của tổ chức chính quyền địa phương cung cấp tỉnh; những sự việc liên quan mang đến phạm vi trường đoản cú hai đơn vị hành thiết yếu cấp tỉnh trở lên thì trực thuộc thẩm quyền giải quyết và xử lý của phòng ban nhà nước sống trung ương, trừ trường hợp luật, quyết nghị của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội, nghị định của chính phủ nước nhà có phương pháp khác;

e) chính quyền địa phương được đảm bảo an toàn nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ đã được phân quyền, phân cung cấp và phụ trách trong phạm vi được phân quyền, phân cấp.

Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp vào phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của chính mình có trách nhiệm đo lường và tính toán các phòng ban nhà nước sống địa phương trong việc tiến hành các nhiệm vụ, quyền hạn được phân quyền, phân cấp.

Phân quyền cho tổ chức chính quyền địa phương:

1. Câu hỏi phân quyền cho mỗi cấp chính quyền địa phương cần được quy định trong số luật.

2. Cơ quan ban ngành địa phương trường đoản cú chủ, tự phụ trách trong việc tiến hành các nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi được phân quyền.

3. Phòng ban nhà nước cung cấp trên vào phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của bản thân mình có trách nhiệm thanh tra, soát sổ tính phù hợp hiến, vừa lòng pháp trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được phân quyền cho các cấp chính quyền địa phương.

4. Những luật khi công cụ nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của chính quyền địa phương, của những cơ quan tiền thuộc cơ quan ban ngành địa phương phải bảo đảm các lý lẽ quy định trên khoản 2 Điều 11 của hiện tượng này và cân xứng với các nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan ban ngành địa phương lao lý tại nguyên lý này.