Hợp đồng không thời hạn tiếng anh là gì

*
*
*
hòa hợp đồng lao đông không thời hạn giờ anh

Mẫu thích hợp đồng lao động không thời hạn giờ anh

CÔNG TY…

Name of the company:

Số/ No: …..

Bạn đang xem: Hợp đồng không thời hạn tiếng anh là gì

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAMIndependence – Freedom – Happiness**************

…………. , ngày ……..tháng ….. Năm 20…

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

LABOR CONTRACT

Chúng tôi, một bên là: Ông/Bà ………………………..…………………………………….We are, from one side: Mr/Ms…………………………………………..………………

Quốc tịch: ………………………………………………………………………………………………

Nationality:…………………………………………………………………………………………….

Chức vụ:………………………………………………………………………………………………..Position:………………………………………………………………………………………………..

Đại diện cho: công ty …………………………………………………………………….On behalf of: …………………………………………………………………………..……….

Và một bên là Ông/Bà: .………………………………………………………………………And from other side Mr/Ms: ………………………………………………………………..

Ngày sinh: ………………………………………………………………………………………Date of birth: …………………………………………………………………………………..

Trình độ:…………………………………………….… siêng môn: ………………………..Degree: ………………………………………………….Profession: …………………………………

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………..Permanent address:……………………………………………………………………………

CMND số: ………………………………Cấp ngày: …………………………..Tại: ……………..ID thẻ no : ……………………………..Issued on:………………………….. Issued at: ………

Điện thoại:…………………………………………………………………………………….Tel: ………………………………………………………………………………..…………

Đồng ý cam kết hợp đồng lao cồn này (Hợp đồng) và cam đoan làm đúng những luật pháp sau đây:

Agreed to enter into this labor contract (the “Contract”) and commit lớn implement the folowing provisions:

Điều 1: Thời hạn và phạm vi công việc

Section 1: Term & scope of work

1.1. Các loại Hợp đồng: thích hợp đồng lao động khẳng định thời hạn, tính từ………………. …….…..…..đến: …………………Kind of Contract: Definite-term labour contract, from……………………………. …………………to:………………………

Người sử dụng lao động gồm quyền ngừng Hợp đồng trước thời hạn nêu bên trên nếu tín đồ lao cồn không đáp ứng nhu cầu yêu cầu công việc.The Employer holds the right to lớn terminate the Contract if the Empolyee does not satisfy the requirement of work.

1.2. Địa điểm có tác dụng việc: …………………………………………………………………………Working place: ………………………………………………………………………………………..

1.3. Chức vụ/chức danh chăm môn: ……………………… bộ phận:……… ………Position/Profession:…………………………………………..Department:………………………..

1.4. Trình bày công việc:…………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Cách Đọc Ngày Tháng Năm Sinh Bằng Tiếng Anh, Cách Đọc & Viết Thứ, Ngày, Tháng Trong Tiếng Anh

Job description:……………………………………………………………………………………………

Điều 2: chính sách làm việcSection 2: Work regime

2.1. Thời giờ làm cho việc:

Work schedule:

2.2. Được cấp phép những dụng cụ thao tác gồm:

Working equipment/tool provided:

Điều 3: quyền lợi và nghĩa vụ và nhiệm vụ của người lao độngSection 3: Rights and obligations of the Employee

3.1. Quyền lợiRights

Đồng phục: Được vật dụng đồng phục và bảo lãnh lao độngUniform: Provided with uniform và labor safety facilityPhương nhân thể đi lại: Mean of Transportation:Mức lương hoặc tiền công tổng:Monthly gross salary or wages:Bảo hiểm làng mạc hội, bảo đảm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: theo quy định của cục luật Lao động.Social insurance, medical insuarance, unemployment insuarance: according khổng lồ the Labour Code.Phụ cấp trách nhiệm: ………. Executive allowance:………….Hình thức trả lương: đưa khoản Method of Payment: bank tranferChế độ nâng lương:Salary review:Tiền thưởng: Bonus:Đào tạo:Training:Chế độ nghỉ ngơi ngơi:Time of Rest:Chế độ ngủ phép năm: Annual leave:Nghỉ sản phẩm tuần: Weekly day off:Nghỉ lễ tết: Holidays:

3.2. Nghĩa vụ 

Obligations

+ hoàn thành quá trình mình đảm nhiệm nêu trong hợp đồng, chấp hành lệnh điều hành và quản lý sản xuất khiếp doanh, đảm bảo tài sản của người tiêu dùng và sẽ phụ trách bồi hay những gia sản bị hỏng hỏng bởi vô ý, lơ là hay cẩu thả hoặc bị mất cắp khi gửi giao.+ Fulfillmenting all the work as undertaken according lớn this contract, complying with production and business orders, protecting the properties of the Company and shall compensate for damage or lossing properties due to lớn carelessness, negligence or stolen.

+ tráng lệ và trang nghiêm tuân thủ và tôn trọng thời hạn và các cam đoan trong hợp đồng. Bồi hoàn cho công ty các ngân sách chi tiêu đào chế tạo ra và/hoặc các cam đoan trách nhiệm bằng tiền nêu trong phù hợp đồng này hoặc trong quy định của bạn trong trường hợp dứt hợp đồng lao hễ trước thời hạn cơ mà không được sự gật đầu đồng ý của chỉ huy Công ty.+ Strictly following và respecting the term of và commiment in the Labor contract. Compensating to lớn the Company all training espenses and/or monetary commitment mentioned in the Labor contract and/or in labor regulations of the Company in the case the Employee intentionally terminate the Labor contracr without approval of the director of the Company.

+ tráng lệ tuân thủ với tôn trọng các yêu cầu của những cấp lãnh đạo, các nội quy và lý lẽ của Công ty.+ Strictly following và respecting the instructions of management levels, rules và regulations in the Company

Điều 4: Quyền và nhiệm vụ của người tiêu dùng lao độngSection 4: Rights & obligations of the Employer

4.1. QuyềnRights

+ có quyền đình chỉ hoặc áp dụng hiệ tượng kỷ luật pháp theo khí cụ lao rượu cồn và Nội quy lao đụng hoặc xong xuôi Hợp đồng so với Người lao động vi phạm nội quy, quy định của khách hàng hoặc không đáp ứng nhu cầu các yêu ước về mức độ khỏe cũng giống như chuyên môn.+ Having the right to lớn suspend or apply disciplinary measures according to lớn labor law và regulations or terminate the contract of the Empolyees who has violated the regulations, rule of the Company or the health & ability could not meet the requirement of work..

+ người tiêu dùng lao động tất cả quyền điều chuyển tín đồ lao cồn sang nơi thao tác làm việc khác mà người tiêu dùng lao động quản lý điều hành hoặc thống trị theo luật pháp của pháp luật.+ Employer reserves the right khổng lồ transfer the Employee to other property which is owned or managed by the Employer in accordance lớn the law và regulations.

4.2. Nghĩa vụObligations

+ Đảm bảo bài toán làm và thực hiện không thiếu thốn các điều đã khẳng định trong đúng theo đồng+ Ensuring the work và completely fulfillmenting all the commitment in the Contract.

+ thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chính sách và quyền lợi cho tất cả những người lao động theo thích hợp đồng.+ Making fully & timely payment of all remuneration lớn the Employee in accordance with the Contract.

Điều 5: Điều khoản chungSection 5: General provisions

5.1. Phù hợp đồng này được làm và ký ngày: …………….tại Hà NộiThis contract is made & signed on: …………………..in Hanoi

5.2. Thích hợp đồng này được làm thành 02 bản, người tiêu dùng lao rượu cồn giữ 01 bạn dạng và fan lao động giữ 1 bản.This Contract is made in 02 copies, 01 copy will be kept by the Employer & 1 copy khổng lồ be kept by the Employee.

Người áp dụng lao độngEmployer

Người lao độngEmployee

Trên đấy là tư vấn của cửa hàng chúng tôi về hòa hợp đồng lao đông không thời hạn tiếng anh và các vấn đề pháp lý liên quan.

Nếu bạn đọc còn vướng mắc xin hãy tương tác trực tiếp với cửa hàng chúng tôi theo add Hotline để được bốn vấn lập cập và tốt nhất.