Bài 34 Trang 19 Sgk Toán 9 Tập 1

+ (sqrt A^2 = left| A ight| = left{ eginarraylA,,,,, mkhi,,A ge 0\- A,, mkhi,,A endarray ight.)

Lời giải chi tiết:

Ta có:

(ab^2.sqrtdfrac3a^2b^4=ab^2.dfracsqrt3sqrta^2b^4) (=ab^2.dfracsqrt3sqrta^2.sqrtb^4)

(=ab^2.dfracsqrt3sqrta^2.sqrt(b^2)^2) (=ab^2.dfracsqrt3a)

 (=ab^2.dfracsqrt3-ab^2=-sqrt3).

Bạn đang xem: Bài 34 trang 19 sgk toán 9 tập 1

(Vì (a 0 Rightarrow |b^2|=b^2) ).

Xem thêm: Tuyển Công Nhân Khu Công Nghệ Cao Quận 9, Việc Làm Tương Tự


LG b

( sqrtdfrac27(a - 3)^248) với (a > 3)

Phương pháp giải:

Sử dụng các công thức:

+ (sqrtdfracab=dfracsqrt asqrt b) cùng với (a ge 0; b>0)

+ (sqrt A^2 = left| A ight| = left{ eginarraylA,,,,, mkhi,,A ge 0\- A,, mkhi,,A endarray ight.) 

Lời giải đưa ra tiết:

Ta có:

(sqrtdfrac27(a - 3)^248=sqrtdfrac2748.(a-3)^2) (=sqrtdfrac2748.sqrt(a-3)^2)

(=sqrtdfrac9.316.3.sqrt(a-3)^2) (=sqrtdfrac916.sqrt(a-3)^2)

(=sqrtdfrac3^24^2.sqrt(a-3)^2) (=dfracsqrt 3^2sqrt 4^2.sqrt(a-3)^2)

(=dfrac34|a-3|=dfrac34(a-3)).

( Vì (a > 3) nên (a-3>0 Rightarrow |a-3|=a-3) )


LG c

( sqrtdfrac9+12a+4a^2b^2) với (a ≥ -1,5) với (b

Phương pháp giải:

Sử dụng những công thức:

+ (sqrtdfracab=dfracsqrt asqrt b) cùng với (a ge 0; b>0)

+ (sqrt A^2 = left| A ight| = left{ eginarraylA,,,,, mkhi,,A ge 0\- A,, mkhi,,A endarray ight.)

+ ((a+b)^2=a^2+2ab+b^2). 

Lời giải đưa ra tiết:

Ta có:

(sqrtdfrac9+12a+4a^2b^2=sqrtdfrac3^2+2.3.2a+2^2.a^2b^2)

(=sqrtdfrac3^2+2.3.2a+(2a)^2b^2=sqrtdfrac(3+2a)^2b^2)

(=dfracsqrt(3+2a)^2sqrtb^2=dfrac)

Vì (a geq -1,5 Rightarrow a+1,5>0)

(Leftrightarrow 2(a+1,5)>0) 

( Leftrightarrow 2a+3>0)

( Leftrightarrow 3+2a>0)

(Rightarrow |3+2a|=3+2a)

Vì (b((a - b).sqrtdfracab(a - b)^2) với (a

Phương pháp giải:

Sử dụng các công thức:

+ (sqrtdfracab=dfracsqrt asqrt b) với (a ge 0; b>0)

+ (sqrt A^2 = left| A ight| = left{ eginarraylA,,,,, mkhi,,A ge 0\- A,, mkhi,,A endarray ight.) 

Lời giải đưa ra tiết:

Ta có:

((a - b).sqrtdfracab(a - b)^2=(a-b).dfracsqrtabsqrt(a-b)^2)

(=(a-b).dfracsqrtaba-b)

(=(a-b).dfracsqrtab-(a-b)=-sqrtab).

(Vì (a 0).)

cialisss.com*
Bình luận
*
chia sẻ

Bài tiếp theo sau
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


vụ việc em chạm chán phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp cialisss.com
Cảm ơn chúng ta đã sử dụng cialisss.com. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?